KeyShot

KeyShot中文网站 > 搜索 > 资源文件夹

"资源文件夹"搜索结果:

  • KeyShot资源文件夹介绍

    安装KeyShot 6之后,里面包含了预先设置的KeyShot资源文件夹,诸如材质、环境和纹理等资源都存储在这里。当你打开.bip文件时,KeyShot会参考KeyShot资源文件夹位置,加载应用到场景的文件。

其他相关模糊搜索结果:

  • KeyShot资源文件夹介绍

    安装KeyShot 6之后,里面包含了预先设置的KeyShot资源文件夹,诸如材质、环境和纹理等资源都存储在这里。当你打开.bip文件时,KeyShot会参考KeyShot资源文件夹位置,加载应用到场景的文件。